Cơ sở vật chất

Trường Mầm Non Cẩm Tú Có hai cơ sở

Cơ sơ 1: Địa chỉ 56/1 Nguyễn Đức Trung

Cơ sở 2: Địa chỉ 21 Nguyễn Huy Lượng

 Ngày đăng: ngày 24/8/2019