Thông tin tuyển sinh

UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG MẦM NON CẨM TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TB-MNCT

Thanh Khê, ngày     tháng 5  năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020

Kính gửi:

- UBND Phường Thanh Khê Đông

- Các bậc cha mẹ học sinh

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Quận Thanh Khê, chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, trường mầm non Cầm Tú thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường cụ thể như sau:

1. Tuyển sinh tại

Trường Mầm non Cẩm Tú

 - Cơ sơ 1: K56/1 Nguyễn Đức Trung, Phường Thanh Khê Đông  - Cơ sở 2: Số 21 Đường Nguyễn Huy Lượng, Phường Thanh Khê Đông                                        

2. Đối tượng tuyển sinh

Trẻ em có hộ khẩu tại phường Thanh Khê Đông và các phường lân cận.

- Cơ sở 1:

+ Độ tuổi nhà trẻ 2017 :  02 lớp/40 cháu (nhận cháu từ 24 đến 36 tháng tuổi).

- Độ tuổi lớp bé 2016 :  02 lớp/50 cháu

- Độ tuổi lớp nhỡ 2015 :  02 lớp/60 cháu

- Độ tuổi lớp lớn 2014 : 02 lớp (100% các cháu sinh năm 2014 tại Phường).

- Cơ sở 2:

+ Độ tuổi nhà trẻ 2017 : 01 lớp/20 cháu (nhận cháu từ 24 đến 36 tháng tuổi).

- Độ tuổi lớp bé 2016 : 01 lớp/25 cháu

- Độ tuổi lớp nhỡ 2015 : 01 lớp/30 cháu

- Độ tuổi lớp lớn 2014 : 100% các cháu sinh năm 2014 tại Phường.

3. Hồ sơ tuyển sinh (Theo mẫu hồ sơ do Sở GD&ĐT quy định, có bán tại trường). Gồm có:

- Đơn xin nhập học

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

- Bản pho to hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú.

- Bản pho to thẻ BHYT.

- Bản pho to sổ tiêm chủng.

- Kèm theo nếu có: Đơn xin miễn giảm có xác nhận của UBND Phường (Gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách…)

- Giấy xác nhận trẻ có các biểu hiện khác với trẻ bình thường.

4. Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian liên hệ vào buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ trong các ngày (từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần). Tại văn phòng Cơ sở 2  trường Mầm non Cẩm Tú, số 21 Nguyễn Huy Lượng, Phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Số điện thoại: 0236.3 759 737

- Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt 1: Từ ngày 15/5/2019 đến ngày 25/5/2019

Đợt 2: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 15/7/2019

Trong quá trình làm việc nếu có gì thay đổi nhà trường sẽ thông báo trực tiếp với phụ huynh qua điện thoại hoặc khi nhận hồ sơ.

Trường Mầm non Cẩm Tú kính thông báo !

 

                                                                          

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Công khai bản tin trường;

- Lưu: VT,VP.

                

    Ngô Thị Hồng Ngọc                                      Ngày đăng: ngày 24/5/2019